You are here

Screenshot of MySQL Backup

1 . MySQL Backup main window

2 . MySQL Backup window

3 . Send email after job

4 . MySQL Restore window

5 . Synchronize two MySQL databases

Category_MySQLBK: